A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 175/2018
» Interpelacja Radnej Ewy Kępa z dnia 03 stycznia 2020 r.
» OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uwaga! Zagrożenie ASF!
» Interpelacja Radnej Brygidy Lesiak z dnia 30 grudnia 2019 r.
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XXI/99/08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  26 wrzesień 2008r

  w sprawie: określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych (pomieszczeń), wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.

  Na podstawie art. 40, ust.2, pkt 3, art. 41, ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 ),


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. Uchwała określa zasady i tryb udostępniania lokali użytkowych (pomieszczeń), znajdujących się w budynkach, zlokalizowanych na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Skarżysko Kościelne, na rzecz najemców, na cele prowadzonej przez nich działalności. gospodarczej.

  § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1/ lokalu – należy przez to rozumieć lokal użytkowy, jako pomieszczenie w budynku, zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne,
  2/ udostępnieniu lokalu – należy przez to rozumieć jego przeznaczenie i przekazanie najemcy w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie,
  3/ najemcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę lub inny podmiot wynajmujący, wydzierżawiający lub biorący w użytkowanie albo w użyczenie lokal użytkowy,
  4/ czynszu najmu albo stawce czynszu – należy przez to rozumieć czynsz najmu lub dzierżawy netto albo stawkę czynszu netto za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, bez należnego podatku od towarów i usług ( VAT ).

  § 3.1. Lokale przeznaczone przez Wójta Gminy do oddania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie, udostępniane są na czas oznaczony powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony, z zachowaniem zasady jawności postępowania, w drodze przetargu, z zastrzeżeniem § 4 ust.1.
  2. Wywoławcze stawki czynszu ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

  § 4. 1. Udostępnienie lokalu użytkowego może nastąpić z wyłączeniem trybu przetargowego, na mocy zarządzenia Wójta Gminy, w następujących przypadkach:
  1/ lokal udostępniany jest na czas oznaczony do 3 lat i pod warunkiem, iż o jego najem lub dzierżawę ubiega się tylko jeden podmiot,
  2/ lokal udostępniany jest dotychczasowemu najemcy, jeżeli po umowie dotychczasowej, strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ten sam lokal,
  3/ jeżeli po dwukrotnym ogłoszeniu przetargu, nie zgłosi się żaden oferent,
  4/ lokal jest użyczany lub oddawany w użytkowanie jednostce organizacyjnej Gminy Skarżysko Kościelne na cele związane z jej działalnością.
  2. W przypadkach, o których mowa w ust.1, pkt 1, 2 i 3, stawkę czynszu z tytułu najmu lokalu, ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
  3. Poza należnością w tytułu czynszu za lokal, każdego najemcę należy zobowiązać ponadto do ponoszenia wszelkich innych opłat i ciężarów związanych z posiadaniem udostępnionego lokalu.
  4. W stosunku do lokali, w których brak jest możliwości przeprowadzania odrębnych odczytów za korzystanie z mediów, wprowadzić należy zasadę zwiększonej stawki czynszowej mniej niż 10%, rekompensującej dodatkowe opłaty za korzystanie z mediów.

  § 5.1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Wójt Gminy sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę.
  Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
  2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy udostępnienia lokalu:
  1/ na czas oznaczony do 3 miesięcy,
  2/ w przypadkach, o których mowa w § 4,ust.1, pkt 2 i 4.

  § 6. 1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzane jest przez Komisję Przetargową, powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
  3. Wójt Gminy określi, w drodze regulaminu, sposób i tryb przeprowadzania przetargów.

  § 7. Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania lub użyczenia lokalu następuje na podstawie niniejszej uchwały, przepisów Kodeksu cywilnego oraz w oparciu o:
  1/ protokół Komisji Przetargowej
  lub
  2/ zarządzenie Wójta Gminy, w przypadkach wyszczególnionych w § 4, ust.1.

  § 8. Przy zawieraniu umów najmu lub dzierżawy, należy pobierać kaucję zwrotną, zabezpieczającą należności wynajmującego z tytułu udostępnienia lokali, w wysokości 2-krotności ustalonego czynszu.

  § 9.1. Waloryzacji stawek czynszu, dokonuje się jeden raz w roku, nie wcześniej niż po upływie jednego roku obowiązywania umowy najmu lub dzierżawy lokalu, przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski ”,
  2. Waloryzacja za dany rok nie będzie dokonywana, gdy wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, będzie niższy niż 1%,
  3. Wójt Gminy, na uzasadniony wniosek najemcy, może wyrazić zgodę na odstąpienie od waloryzacji, o której mowa w ust. 1.

  § 10.1. Wynajęte lub wydzierżawione lokale albo ich części, mogą być przez najemców oddane do bezpłatnego używania lub podnajmowane na rzecz osób trzecich, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1/ uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy,
  2/ wyrażeniu przez najemcę zgody na wnoszenie dodatkowej opłaty, w wysokości 50%, w stosunku do ustalonej w umowie stawki czynszu, za powierzchnię lokalu podnajętą na rzecz osoby trzeciej,
  3/ przedstawieniu Wójtowi Gminy umowy podnajmu lub użyczenia.

  2. Lokale oddane jednostce organizacyjnej w użytkowanie, mogą być przez tę jednostkę oddane do bezpłatnego używania lub podnajmowane na rzecz osób trzecich, po spełnieniu łącznie warunków wymienionych w ust. 1, pkt 1 i 3.

  § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Data wprowadzenia: 2008-10-01 1309
  Data upublicznienia: 2008-10-01
  Art. czytany: 1457 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne