A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XX/96/08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  11 wrzesień 2008r

  w sprawie: utworzenia świetlicy profilaktyczno - środowiskowej w budynku przy Kolonia 7 w Skarżysku Kościelnym.

  Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.15 i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218 ), oraz art.17 ust.1 pkt.12 i art.71 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( tekst jedn. z 2008r Dz. U. Nr 115, poz.728 z późn. zm.) art.41 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. z 2007r Dz. U. Nr 176, poz.1238 z późn. zm.);

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Tworzy się świetlicę profilaktyczno – środowiskową zwaną dalej „świetlicą”, jako placówkę opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci, młodzieży i mieszkańców na terenie gminy Skarżysko Kościelne.

  § 2

  Świetlica jest prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym jako zadanie zlecone.

  § 3

  Świetlicy Środowiskowej w Skarżysku Kościelnym nadaje się Statut stanowiący załącznik
  nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 4

  Za funkcjonowanie świetlicy odpowiada kierownik GOPS.

  § 5

  Siedzibą świetlicy są pomieszczenia w budynku przy ul. Kolonii nr 7 w Skarżysku Kościelnym.
  § 6

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 7

  Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  UZASADNIENIE

  Do podstawowych celów gminy należy wykonywanie zadań: zleconych i własnych, które służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców. Utworzenie świetlicy wiejskiej na terenie gminy Skarżysko Kościelne będzie miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi. Pozwoli to również na rozwój działalności kulturalnej, promocji sportu masowego, popularyzacji działalności artystycznej, profilaktycznej i innych form aktywnego organizowania czasu wolnego dla miejscowej społeczności. To jaka jest jej misja, wizja, cele, program oraz sposoby prowadzenia działalności finansowej i gospodarczej zależy od organu założycielskiego i prowadzącego.  Załącznik nr 1
  do Uchwały Nr XX/96/08
  Rady Gminy w Skarżysku kościelnym
  z dnia 11 września 2008r.

  STATUT ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
  W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1

  1. Świetlica Środowiskowa w Skarżysku Kościelnym zwana dalej „Świetlicą” jest placówką profilaktyczno – środowiskową o charakterze profilaktycznym wsparcia dziennego w tym prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.
  2. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy.
  3. Organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko Kościelne.
  4. Obszarem działania świetlicy jest teren Gminy Skarżysko Kościelne.
  5. Siedziba Świetlicy znajduje się w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kolonii 7.
  6. Świetlica działa na podstawie niniejszego Statutu.
  7. Organem nadzorującym jest Wójt Gminy Skarżysko Kościelne z zastrzeżeniem uprawnień Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.
  8. Organizację Świetlicy określa regulamin placówki opracowany przez kierownika GOPS w porozumieniu z Wójtem Gminy.
  9. Obsługę finansowo – księgową świetlicy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

  CELE, ZADANIA I FORMY DZIAŁANIA

  § 2

  1. Celem Świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej dla dzieci, młodzieży, stworzenie bazy do integracji środowiska lokalnego oraz prowadzenie działalności o charakterze profilaktycznym, w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.

  2. Do zadań Świetlicy w szczególności należy:
  a) organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i mieszkańców
  b) pomoc dla dzieci i młodzieży pragnącej rozwijać swoje twórcze, zainteresowania i talenty oraz uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kół zainteresowań,
  c) realizacja projektów i programów służących zdrowemu stylowi życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i biernym formom spędzania wolnego czasu.
  d) organizowanie spotkań z Przewodniczącą ( Pełnomocnikiem ds uzależnień)
  i członkami Gminnej Komisji ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  e) prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej, oraz rozwoju inicjatyw lokalnych,
  f) rozwój działalności kulturalnej adresowanej do poszczególnych grup wiekowych społeczności wiejskich.
  g) promocji sportu masowego,
  h) popularyzacja działalności artystycznej, profilaktycznej i innych form aktywnego zagospodarowania czasu wolnego.

  3. Świetlica jest miejscem spotkań integrującym środowisko.


  STRUKTURA I ORGANIZACJA ŚWIETLICY

  § 3

  1. Organami świetlicy są:
  a) kierownik GOPS
  b) pracownicy
  2. Kierownik odpowiada za całokształt działalności bezpośrednio przed Wójtem Gminy.

  3. Do zadań Kierownika należy:
  a) kierowanie działalnością świetlicy,
  b) troska o bazę lokalową i dydaktyczną,
  c) zatrudnianie kadry,
  d) sprawowanie wewnętrznego nadzoru organizacyjnego świetlicy,
  e) ustalenie regulaminu świetlicy
  f) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,
  g) przestrzeganie przepisów prawa w zakresie prowadzonej działalności.

  4. Pracownicy pracują pod przewodnictwem Kierownika GOPS. Działalność świetlicy może być uzupełniona pracą wolontariuszy, która jest wykonywana pod nadzorem Kierownika lub pracownika. Celem pracy wolontariuszy jest rozszerzenie zakresu opieki nad dziećmi oraz wsparcie pracy pracowników.

  5. Kierownik i pracownicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dobra osobistego dzieci i młodzieży ich rodziców.

  6. Świetlica jest czynna w godzinach określonych w regulaminie.  PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW


  § 4

  1. Pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje w zależności od rodzaju zleconych obowiązków oraz właściwą postawę moralną.
  2. Pracownicy mają prawo wnoszenia własnych sugestii i wniosków odnośnie do programu Świetlicy.
  3. Pracownicy świetlicy maja obowiązek:

  a) realizować program Świetlicy,
  b) prowadzić określoną dla Świetlicy dokumentację,
  c) rzetelnie prowadzić zajęcia,
  d) tworzyć właściwą atmosferę Świetlicy,
  e) dbać o powierzony sprzęt i lokal Świetlicy,
  f) przestrzegać przepisy bhp,
  g) utrzymywać kontakt z Sołtysami i Radami Sołeckimi, oraz samorządem gminy,
  h) przestrzeganie tajemnicy służbowej.


  PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIETLICY

  § 5

  1. Osoby korzystające świetlicy mają prawo do:

  a) brania udziału w zajęciach prowadzonych przez Świetlicę,
  b) korzystania podczas pobytu ze sprzętu,
  c) ochrony i poszanowania ich godności oraz życzliwego traktowania bez względu na przekonania i status społeczny,
  d) rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

  2 Osoby korzystające świetlicy mają obowiązek do:

  a) zachować właściwą postawę na terenie Świetlicy,
  b) dbać o mienie, ład i porządek Świetlicy, uczestniczyć w pracach porządkowych,
  c) szanować innych uczestników Świetlicy,
  d) z szacunkiem odnosić się do pracowników oraz podporządkować się ich decyzjom,
  e) przestrzegać regulamin i przepisy obowiązujące w Świetlicy..


  ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

  § 6

  Świetlica jest finansowana ze środków pochodzących z:

  1/ opłat za zezwolenie ze sprzedaży napojów alkoholowych.
  2/ środków z budżetu gminy oraz innych wpływów.


  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 7

  Decyzje o likwidacji Świetlicy podejmuje Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym.


  Data wprowadzenia: 2008-09-24 1341
  Data upublicznienia: 2008-09-24
  Art. czytany: 1490 razy

  » załącznik do Programu - rozmiar: 127488 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr do Uchwały - rozmiar: 276992 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne