A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» Projekt nr 2
» Projekt nr 1
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 09 grudnia 2019 r.
» Obwieszczenie - zebrane dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr XVII/78/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  20 maj 2008r

  w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 3 ust. 4 i § 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm. z 2006r. Nr 38, poz.261, z 2008r Nr 73, poz.430) w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz.192, Nr 122 poz. 1020, z 2006r. Nr 79 poz.549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218);  RADA GMINY u c h w a l a, co następuje :

  § 1

  Ustala się kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych w I kategorii zaszeregowania zatrudnionych w jednostkach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych tych jednostek i zakładach budżetowych Gminy na 600 zł (sześćset złotych).

  § 2

  Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w następujących jednostkach organizacyjnych Gminy:
  1. w Publicznym Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym - na kwotę 5,00zł,
  2. w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym - na kwotę 5,00zł,
  3. w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu - na kwotę 5,00zł,
  4. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim - na kwotę 5,00zł,
  5. w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze- na kwotę 5,00zł,
  6. w Szkole Podstawowej w Majkowie - na kwotę 5,00zł,
  7. w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym - na kwotę 5,00zł,
  8. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym - na kwotę 5,00zł,

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4

  Tracą moc uchwały:
  - Nr VIII/42/03 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 17 czerwca 2003r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej,
  - Nr XXVI/181/01 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2001r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników oświatowych nie będącymi nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.
  - Nr IV/28/03 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 19.02.2003r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2008r.
  Data wprowadzenia: 2008-05-29 1216
  Data upublicznienia: 2008-05-29
  Art. czytany: 845 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne