A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 175/2018
» Interpelacja Radnej Ewy Kępa z dnia 03 stycznia 2020 r.
» OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uwaga! Zagrożenie ASF!
» Interpelacja Radnej Brygidy Lesiak z dnia 30 grudnia 2019 r.
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA Nr XIV/61/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  29 luty 2008r

  w sprawie: zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art.4 ust.1 pkt 2 i ust.2 z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr. 9, poz. 43 z póź. zm. Nr 127, poz.770, Nr 106, poz.679, z 1998r Nr 106, poz.668, z 2002r Nr 113, poz.984, z 2003r Nr 199, poz.1937, z 2003r Nr 96, poz.874)

  RADA GMINY, uchwala co następuje :

  § 1

  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

  1. gminie- rozumie się przez to Gminę Skarżysko Kościelne,

  2. obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej prowadzonych przez gminę – rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oświatowe i sportowe, a w szczególności: boiska, sale gimnastyczne, pomieszczenia do nauki, inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem będące własnością Gminy Skarżysko
  Kościelne, wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń kursów lub na inną pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;

  3. poza statutowe korzystanie z obiektów i urządzeń – rozumie się przez to korzystanie
  z obiektów i urządzeń wykraczające poza określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych;

  4. organizatorze – rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej umowy dzierżawy, najmu, bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów
  i urządzeń;

  5. imprezie – rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora
  na podstawie umowy, którego celem jest w szczególności: odbycie się spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów, treningu, pokazu, zabawy, dyskoteki lub widowiska,
  w tym z udziałem publiczności odpłatnym lub darmowym .

  § 2

  1.Określa się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń:
  1/ obiekty i urządzenia udostępniane są :

  a ) mieszkańcom gminy, Gminnemu Ośrodkowi Sportu, Instytucji Kultury podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej oraz osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą, finansującym koszty działań realizowanych na rzecz swoich pracowników będących mieszkańcami gminy w zakresie obejmującym zadania własne gminy, a także innym podmiotom wspomagającym realizację
  zadań własnych gminy – po uzgodnieniu z Wójtem Gminy,

  b ) innym osobom prawnym lub fizycznym , w tym prowadzącym działalność gospodarczą.

  2/ korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu ( instrukcji ) oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym
  przez dyrektora jednostki organizacyjnej gminy, przy czym imprezy z 50 % zniżką
  i nieodpłatnie mogą być realizowane w terminach wolnych od imprez pełnopłatnych,
  z zastrzeżeniem pkt. 3.

  3/ imprezy wymienione w pkt .5 lit .b oraz pkt.6 lit. d i e mają pierwszeństwo w realizacji
  przed imprezami pełno płatnymi lub z 50 % zniżką,

  4/ korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżety gminy,

  5/ opłaty w wysokości 50 % stawki wnoszą ;

  a) uczniowie szkół i placówek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym oraz studenci niepracujący,
  b) osoby niepełnosprawne ,
  c) kluby i stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych
  z gminą na podstawie odrębnej uchwały, z zastrzeżeniem pkt.6 lit.b,
  d)członkowie ochotniczej straży pożarnej,
  e) gminny ośrodek sportu oraz jednostka kultury w zakresie realizacji zadań kultury, kultury fizycznej i sportu dla osób dorosłych i młodzieży, o której mowa w lit .a,

  6/ z opłat zwalnia się :
  a) dzieci oraz wychowanków i uczniów przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum
  prowadzonych przez gminę ,
  b)uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą na podstawie odrębnej uchwały,
  c)organizacje harcerskie oraz inne organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych
  niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny oraz w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu lub realizujące programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,
  d) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy w Skarżysku Kościelnym,
  e) organizatorów imprez charytatywnych, patriotycznych i parorodzinnych uzgodnionych
  z Wójtem Gminy,
  f) Gminny Ośrodek Sportu oraz Instytucji Kultury w zakresie realizacji zadań kultury, kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży, o których mowa w lit .a ,
  g) organizatorów realizujących zadania w ramach obowiązujących umów o partnerstwie
  i współpracy zawartych z Gminą .

  § 3

  1.Określa się sposób ustalania opłat za poza statutowe korzystanie z obiektów i urządzeń:

  1) wysokość opłat ustala Wójt z uwzględnieniem pkt .2-4 ;
  2) kalkulacja, będąca podstawą ustalania wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt.1 lit. a, powinna uwzględniać bieżące koszty utrzymania danego obiektu lub urządzenia;
  3) kalkulacja będącą podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla opłat podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. b, powinna uwzględniać pełne koszty obiektu lub urządzenia ;
  4) wysokość stawki za najem lub dzierżawę obiektów i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej może być ustalona w drodze przetargu.

  § 4

  1.Wójt Gminy Skarżysko Kościelne określi wzór umów, o których mowa w § 1 pkt. 4 niniejszej uchwały, a także może upoważnić dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do zawierania tych umów .

  § 5

  Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy.

  § 6

  Umowy zawarte z gminą w dniu wejścia w życie uchwały powinny być dostosowane do jej wymogów w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

  § 7

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Świętokrzyskiego


  Data wprowadzenia: 2008-03-06 1134
  Data upublicznienia: 2008-03-06
  Art. czytany: 1361 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne