A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XIII/57/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  31 styczeń 2008r

  w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz w związku z art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5,6, 8, 9, 10 lit. a i b, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 )

  RADA GMINY uchwala, co następuje:
  § 1

  Dochody budżetu gminy w wysokości 11 305 383 zł,
  z tego:
  a) dochody bieżące 11 299 383 zł,
  b) dochody majątkowe 6 000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 1.
  § 2

  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 405 383 zł,
  z tego:
  a) wydatki bieżące 10 224 383 zł,
  w tym:
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 100 399 zł,
   dotacje 87 500 zł,
   wydatki na obsługę długu 30 000 zł,
  b) wydatki majątkowe 2 181 000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie
  z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.
  3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 48 000 zł
  a) wydatki bieżące 48 000 zł,
  b) wydatki majątkowe 0 zł,
  zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

  4. Limity wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zgodnie
  z załącznikiem Nr 5.
  § 3

  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 100 000 zł, który zostanie pokryty
  przychodami z:
  - zaciągniętych kredytów w kwocie - 1 100 000 zł
  2. Przychody budżetu w wysokości 1 100 000 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 6.
  § 4

  W budżecie tworzy się rezerwy:

  1) ogólną w wysokości - 30 000 zł,
  2) rezerwę celową w wysokości - 20 000 zł,
  z przeznaczeniem na
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
  Dział 754 Rozdział 75421 - 20 000 zł
  § 5

  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

  2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

  § 6

  Ustala się dochody w kwocie 28 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

  § 7
  1. Dotacje podmiotowe dla:

  1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 48 500 zł,
  2) innych podmiotów (SPZOZ) w wysokości - 5 000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 9.

  2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 164 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.


  § 8

  Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  1) przychody - 1 800 zł,
  2) wydatki - 2 050 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 11.
  § 9

  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400 000 zł,
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 100 000 zł.

  § 10

  Upoważnia się Wójta do:
  1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000 zł,
  2) zaciągania zobowiązań:
  a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku
  3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
  4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu oraz wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych rocznych,
  5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

  § 11
  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 12
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku
  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  Data wprowadzenia: 2008-02-11 1020
  Data upublicznienia: 2008-02-11
  Art. czytany: 1371 razy

  » załączniki do budżetu - rozmiar: 311808 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne