A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 153/2019
» Pismo RIO i uchwały odnośnie projektu budżetu na 2020 rok
» Projekt budżetu na 2020 rok
» Uchwała Nr XVI/85/2019
» Uchwała Nr XVI/84/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr XIII/56/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  31 styczeń 2008r

  w sprawie: przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) w związku z art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. z 2006r Dz. U. Nr 97, poz. 674, ze zm: Nr 170 poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007r Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 158, poz.1103, Nr 102, poz.689, Nr 176, poz.1238, z 2007 r. Nr 191 poz. 1369), zwanej dalej „Karta Nauczyciela”.

  RADA GMINY u c h w a l a, co następuje :

  § 1.

  Przyznaje się dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.


  § 2.

  1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
  zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego
  wymiaru godzin na terenie wiejskim przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

  2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
  1) 10,00 zł – dla 1 osoby,
  2) 20,00zł - dla 2 i więcej osób,

  3. Do członków rodziny, o której mowa w ust.2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie
  z nim zamieszkujących:
  - współmałżonka
  - dzieci
  - rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

  4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale
  z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości
  określonej w ust. 2.
  Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.


  5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
  1)niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego.
  2)od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

  6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy:
  a także w okresach :
  1)nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
  2)pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego
  3)odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta,
  4)korzystania z urlopu wychowawczego.

  § 3.

  1. Nauczycielowi przyznaje się dodatek mieszkaniowy na wniosek nauczyciela,
  a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.
  2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, przedszkola, a dyrektorowi organ prowadzący.
  3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry.  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.  Data wprowadzenia: 2008-02-11 1018
  Data upublicznienia: 2008-02-11
  Art. czytany: 937 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne