A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 153/2019
» Pismo RIO i uchwały odnośnie projektu budżetu na 2020 rok
» Projekt budżetu na 2020 rok
» Uchwała Nr XVI/85/2019
» Uchwała Nr XVI/84/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR X/46/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  16 listopad 2007r

  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) i art. 6 ust. 3 z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm. z 2006. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747)
  RADA GMINY uchwala co następuje:
  § 1
  1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M. P. Nr 77 poz. 831) z kwoty 58,29 zł za l q do kwoty 47,00 zł za l q , która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2008 rok na obszarze gminy.
  2. Dla jednego ha przeliczeniowego - stawka podatku rolnego na 2008 rok w gospodarstwie rolnym, wynosi 117,50 złotych.
  3. Dla jednego ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej jednego ha - stawka
  podatku rolnego na 2008 rok wynosi 235,00 złotych.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.
  § 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy
  ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i ma zastosowanie do podatku rolnego na 2008 r.
  U Z A S A D N I E N I E

  do uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego


  Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17.10 .2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. Nr 77 poz. 831)ustalono średnią cenę skupu żyta , która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2008 r.
  Mając na uwadze panujące bezrobocie, Rada Gminy zaproponowała obniżenie stawki z kwoty 58,29 zł do kwoty 47,00 zł za 1 q. Dlatego też podjęta została uchwała w przedstawionej postaci. Mimo obniżenia stawki nastąpi wzrost dochodów z podatku rolnego w stosunku do roku 2007 r. o około 26 000 zł.
  Data wprowadzenia: 2007-11-23 1134
  Data upublicznienia: 2007-11-23
  Art. czytany: 1055 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne