A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» Projekt nr 2
» Projekt nr 1
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 09 grudnia 2019 r.
» Obwieszczenie - zebrane dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA Nr X/45/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  16 listopad 2007r

  w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

  Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 98a, ust. 1 i art. 146, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 64, poz. 456; Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 )

  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1

  Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa – na 30% wzrostu wartości nieruchomości.


  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.


  § 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa świętokrzyskiego.  UZASADNIENIE

  Art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami ) stanowi, iż jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, Wójt Gminy może ustalić w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu.
  Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości.
  Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne pod warunkiem, że w dniu tym obowiązywała uchwała Rady Gminy, określająca wysokość stawki procentowej tej opłaty.
  Rada Gminy jest zobowiązana uchwalić konkretną stawkę procentową opłaty adiacenckiej, gdyż będzie ona podstawą prawną późniejszych decyzji o nałożeniu obowiązku ponoszenia tej opłaty lub też odstąpienia od nałożenia tego obowiązku w przypadkach, gdy ustalanie i pobieranie opłat będzie ekonomicznie nieopłacalne.
  Obowiązek ten został szczegółowo wyjaśniony w wyroku NSA w Warszawie z dnia
  14 stycznia 2003 r., I SA 2293/02, LEX nr 126802. Z treści tego wyroku wynika, że – z uwagi na obowiązek wykonywania zadań publicznych – „jednostki samorządu terytorialnego nie mogą dowolnie dysponować przydzielonymi im dochodami, a w szczególności rezygnować z przydzielonych im w drodze ustawy źródeł dochodu, ponieważ w ten sposób
  i to bez uzasadnionej przyczyny, zmniejszają swoje potencjalne możliwości realizacji postawionych przed nimi zadań”.
  Z uwagi na powyższe, uchwalono jak w sentencji.


  Data wprowadzenia: 2007-11-23 1133
  Data upublicznienia: 2007-11-23
  Art. czytany: 1177 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne