A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 175/2018
» Interpelacja Radnej Ewy Kępa z dnia 03 stycznia 2020 r.
» OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uwaga! Zagrożenie ASF!
» Interpelacja Radnej Brygidy Lesiak z dnia 30 grudnia 2019 r.
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr VII/ 31 /07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  27 czerwiec 2007r

  w sprawie: ustalenia opłaty miesięcznej za korzystanie ze środków realizowanych przez Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź zm. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327) art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jedn. z 2004r Dz. U. Nr 256, poz.2572, Nr 109 poz.1161 ze zm.: Nr 109, poz.1161, z 2003r Nr 137, poz.1304, z 2004r Nr 69, poz.624, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005r Nr 17, poz.141, Nr 131 poz.1091, Nr 122, poz.1020, Nr 167, poz.1400, Nr 94, poz.788, Nr 249, poz.2104, z 2006r Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 277, poz.1658, z 2007r Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542) i Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz.458 z późn. zm.; z 2003r Nr 210, poz.2041, z 2005r Nr 19, poz.165, z 2006r Nr 228, poz.1669)


  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

  § 1.

  Przedszkole prowadzone przez Gminę Skarżysko Kościelne realizuje działalność wychowawczo – dydaktyczną w zakresie przekraczającym podstawy programowe określone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2002r
  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 51, poz.458 z późn. zm.)

  - 9,5 godzin dziennie
  - z przygotowaniem wyżywienia.

  § 2.

  Realizacja zadań przedszkola odbywać się będzie w godzinach od 630 do 16oo oprócz świąt
  i dni wolnych od pracy.

  § 3.

  1. Wprowadza się stałą miesięczną opłatę za świadczenia przekraczające realizację podstaw programowych w wysokości:

  1/ miesięcznie kwotę, w wysokości 4% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, za jedno dziecko w wieku 6 lat,
  2/ miesięcznie kwotę w wysokości 9% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę za jedno dziecko w wieku od 2,5 do 5 lat,

  3/ miesięcznie kwotę, w wysokości 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę za dwoje dzieci i więcej.

  4/ pod pojęciem „minimalnego wynagrodzenia za prace „ rozumie się wysokość minimalnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy ogłoszonego Rozporządzeniem Rady Ministrów na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
  z 2002r Nr 200, poz.1679 z poźn. zm.)

  2. Opłaty wymienione w pkt.1 dotyczą dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

  3. Dla dzieci uczęszczających spoza terenu gminy Skarżysko Kościelne oplata będzie negocjonowana z władzami gminy z terenu na którym zamieszkuje dziecko lub będzie ona wynosiła, miesięcznie kwotę w wysokości 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę

  § 4.

  Z opłaty żywieniowej odlicza się dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

  § 5.

  Szczególne zasady pobierania opłat i zwolnień ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
  z Radą Rodziców.

  § 6.

  Traci moc Uchwała Nr XXXVI/191/05 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
  9 listopada 2005r w sprawie ustalenia opłaty miesięcznej za korzystanie ze środków realizowanych przez Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym.


  § 7.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 8.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
  i wchodzi w życie z dniem 01 września 2007r.
  Data wprowadzenia: 2007-07-04 0814
  Data upublicznienia: 2007-07-04
  Art. czytany: 1250 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne