A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne w wysokości 2.500.000 zł
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr VII/28 /07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  27 czerwiec 2007r

  w sprawie: zmian do uchwały Nr XI/57/03 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 26 listopada 2003r., w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r Dz. U. Nr 142 poz.1591 z póź zm. z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz.800 z poźn. zm.; z 2002r Nr 14 poz.138, z 2003r Nr 33 poz.280)


  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

  § 1.

  W Uchwale Nr XI/57/03 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 26 listopada 2003r w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy, w § 3 uchwały dodaje się słowa:

  „wraz z późniejszymi zmianami”.

  § 2.

  Skreśla się § 4 uchwały i wprowadza się jego nową treść:

  1. W przypadku wyjazdu w podróż służbową samochodem stanowiącym własność osoby delegowanej zastosowanie mają przepisy o których mowa w § 3.

  2. Zgoda na wyjazd przez radnych samochodem stanowiącym ich własność wymaga uzasadnienia pod względem ekonomicznym z uwzględnieniem słusznego interesu gminy.

  3 Ustala się że: osoba delegująca może wyrazić zgodę na przyjazd w podróż służbową własnym pojazdem samochodowym. W takim przypadku radnym będzie przysługiwać zwrot kosztów przejazdu za jeden kilometr przebiegu według stawek wynikających
  z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w sprawie warunków ustalania
  i sposobu dokonywania zwrotu kosztów za używanie samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy.

  § 4.

  Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2007-07-04 0808
  Data upublicznienia: 2007-07-04
  Art. czytany: 924 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne