A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA Nr IV/17/07 RADY GMINY W SKARZYSKU KOŚCIELNYM

  15 luty 2007r

  w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego, na 2007 rok.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337/ oraz art. 5 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 94 poz. 651/
  RADA GMINY u c h w a l a, co następuje:
  § 1.
  Przyjmuje się do realizacji roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi wykonywać zadania gminy zaliczane do zadań o charakterze pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą.

  § 2.
  Celem programu jest określenie zakresu i form współdziałania gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały, służącemu pełnemu zaspokojeniu lokalnych potrzeb społecznych w zakresie zadań pożytku publicznego realizowanych w gminie Skarżysko Kościelne.
  § 3.
  Podmiotami realizującymi program są:
  1) Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym w zakresie wytyczania kierunków współdziałania
  i określania wielkości środków publicznych przeznaczonych na ten cel,
  2) Wójt Gminy Skarżysko Kościelne w zakresie realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi i zlecania konkretnych zadań gminy do realizacji,
  3) poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi wzajemnego konsultowania i informowania o potrzebach społecznych.
  § 4.
  Partnerami współpracy, określonej w programie mogą być:
  1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy,
  2) kościelne lub wyznaniowe osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt l ustawy,
  3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące, odpowiednio do terytorialnego zasięgu Gminy Skarżysko Kościelne zadania pożytku publicznego w zakresie zadań gminy.

  § 5.

  Zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały obejmuje:
  1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodziną i osobą w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2) ochrona i promocja zdrowia,
  3)działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wspomagania rozwoju gospodarczego,
  5) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  6) naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
  7) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
  8) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
  9) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  10) ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
  11) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
  12) pomoc ofiarą katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
  granicą,
  13) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  14) promocja i organizacja wolontariatu,
  15) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. od l — 14.

  § 6.

  Współpraca Gminy Skarżysko Kościelne z podmiotami, o których mowa w § 4 uchwały może się odbywać w formach, w szczególności:
  1) zlecania, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, realizacji zadań pożytku publicznego poprzez:
  a) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
  b) wspierania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania,
  2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności w celu zharmonizowania działań,
  3) konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących organizacji pozarządowych w dziedzinach z zakresu statutowej działalności tych organizacji,
  4) uczestnictwa we wspólnych spotkaniach mających na celu wypracowanie efektywnych metod realizacji zadań pożytku publicznego,
  5) wspólnych działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na działalność pożytku publicznego z innych źródeł niż budżet gminy.
  § 7.
  1. Tryb wyłaniania podmiotów do realizacji zadań pożytku publicznego określa ustawa lub inne przepisy szczególne, powszechnie obowiązujące.
  2. Wysokość środków budżetowych na realizację poszczególnych zadań ustala Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym w uchwale budżetowej.

  3. Zamieszczanie danego zadania w niniejszym programie nie daje uprawnienia podmiotom wymienionym w § 4 uchwały, do otrzymania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

  § 8.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 9.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  Data wprowadzenia: 2007-02-20 1050
  Data upublicznienia: 2007-02-20
  Art. czytany: 1066 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne