A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR III/13/06 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  29 grudzień 2006r

  w sprawie: ustalenia liczby punktów i usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591, ze zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337 ) oraz art. 12 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 147, poz.1231, zm. z 2001 r. Nr 128, poz. 1401, z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr , poz. 122, Nr 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225, ).


  RADA GMINY uchwala, co następuje :

  § 1.

  1. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w ilości 25.

  2. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w ilości 5.

  § 2.

  1. Usytuowanie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz w miejscu sprzedaży nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 50m od szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, placówek służby zdrowia, budynku urzędu gminy i obiektów kultu religijnego.

  2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą znajdować się na terenie:
  1) przystanków autobusowych MKS i PKS,
  2) stadionów,
  3) parków i miejsc rekreacji i wypoczynku.

  3. Dopuszcza się odstępstwo od zakazu określonego w ust. 2 pkt. 2 i 3 w przypadku wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprezy, uroczystości lub zabawy.
  4. Odległość o której mowa w ust. 1 mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od wejścia na teren posesji obiektów wymienionych w ust.1, do wejścia na teren posesji na której znajduje się punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

  § 3.

  Sprzedaż i podawanie napojów zawierających do 4.5 % alkoholu oraz piwa może odbywać się w miejscach i na zasadach określonych w niniejszej uchwale dla sprzedaży i podawania napojów zawierających powyżej 4.5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ).

  § 4.

  Dotychczas wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach, których usytuowanie nie odpowiada zasadom ustalonym w niniejszej uchwale, zachowują moc do dnia upływu terminu ważności tych zezwoleń.

  § 5.
  Tracą moc uchwały Nr:
  - XXV/173/01 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 21 sierpnia 2001 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % ( z wyjątkiem piwa ) i alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla Gminy Skarżysko Kościelne.
  - IV/25/03 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  - XVI/86/2004 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr IV/25/03 z dnia 19.02.2003 r. w zakresie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

  § 6.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 7.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Data wprowadzenia: 2007-01-12 0824
  Data upublicznienia: 2007-01-12
  Art. czytany: 1143 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne