A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 175/2018
» Interpelacja Radnej Ewy Kępa z dnia 03 stycznia 2020 r.
» OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uwaga! Zagrożenie ASF!
» Interpelacja Radnej Brygidy Lesiak z dnia 30 grudnia 2019 r.
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr III/12/06 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  29 grudzień 2006r

  w sprawie: ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Skarżysko Kościelne oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wobec Wójta czynności w sprawach z zakresu prawa pracy .

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 ) oraz art.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142 poz.1593 z późn. zm.), przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146 poz.1223 ze zmianą z 2006r Dz. Nr 39 poz.272) w związku z wyborem Pana Zbigniewa Celskiego na Wójta Gminy Skarżysko Kościelne;


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. Pan Zbigniew Celski obejmuje stanowisko Wójta Gminy Skarżysko Kościelne. Zakres obowiązków określają przepisy ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Skarżyska Kościelnego, postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy.


  § 2. 1. Dniem rozpoczęcia pracy jest 4 grudnia 2006r.

  2. Wymiar zatrudnienia wynosi pełny etat.

  § 3. Czas pracy określony jest wymiarem zadań. Rozkład czasu pracy kształtowany jest przez Wójta samodzielne z zachowaniem wymogów związanych z zakresem obowiązków Wójta i terminowości załatwianych spraw.

  § 4. Miejscem wykonywania pracy jest Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym.

  § 5. Ustala się następujące wynagrodzenie:
  1. wynagrodzenie zasadnicze wg stawki zaszeregowania kat.XX
  w kwocie – 4 000,00;
  2. dodatek funkcyjny w kwocie – 1 080,00;
  3. dodatek specjalny w wysokości 20% w kwocie - 1 016,00;
  4. dodatek stażowy w wysokości 20% w kwocie - 800,00;

  § 6. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy dotyczących:

  - zawierania umowy korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych, z tym że ustala się limit kilometrów na jazdy lokalne w wysokości 300km,
  - przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  - zarządzanie świadczeń pracowniczych przysługujących z mocy samego prawa,
  - usprawiedliwianie nieobecności w pracy,
  - udzielanie zwolnień z pracy,
  - udzielanie urlopu wypoczynkowego i innych urlopów przewidzianych prawem,
  - delegowanie w podróże służbowe.


  § 7. Czynności określone w niniejszej uchwale przewodniczący Rady Gminy wykonuje także po upływie kadencji rady – do czasu wyboru przewodniczącego następnej kadencji rady.

  § 8. W razie nieobecności przewodniczącego rady czynności określone w niniejszej uchwale wykonuje wiceprzewodniczący rady.

  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązuje od dnia 4 grudnia 2006r.


  Data wprowadzenia: 2007-01-12 0823
  Data upublicznienia: 2007-01-12
  Art. czytany: 1195 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne