A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr II/8/06 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  04 grudzień 2006r

  w sprawie: zatwirdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Skarżysko Kościelne na okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

  Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3, art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 ) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz.U.Nr 123 poz.858 z 2006r)

  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


  § 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skarżysko Kościelne na okres od 01 stycznia 2007r do 31 grudnia 2007r w następującej wysokości:

  1/ dla gospodarstw domowych - 1,95 zł + VAT
  2/ dla pozostałych odbiorców - 2,25 zł + VAT

  § 2.1. Odpłatność za pobraną wodę i odprowadzone ścieki będzie naliczana wg wskazań wodomierza.
  2. Odczyty będą dokonywane w pierwszym miesiącu po zakończeniu kwartału.
  3. Gospodarstwa nie posiadające sprawnych bądź w ogóle wodomierzy będą rozliczane według zasad określonych w § 7 umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

  § 3. Termin płatności i sposób zapłaty za wodę określa § 8 umowy na dostawę wody zawartej pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Skarżysku Kościelnym, a odbiorcą.

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2007r.  Data wprowadzenia: 2006-12-11 0946
  Data upublicznienia: 2006-12-11
  Art. czytany: 1170 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne