A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r.
» elektroniczne usługi wyborcze
» ZARZĄDZENIE NR 110/2019
» ZARZĄDZENIE NR 109/2019
» ZARZĄDZENIE NR 108/2019
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE - zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”.  Skarżysko Kościelne 2019.08.08.

  In.I.6730.31.2019

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2, art. 53, ust. 4 pkt.6 i pkt.9, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. .U. z 2018r .poz.1945 z późn.zm.) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2018r. poz.2096 z późn.zm.)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  zawiadamia,

  że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek:
  Inwestora:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko – Kamienna
  - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”.
  Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 353, 355, 360/1, 361/1, 363/1, 364/1, 508 (droga), 734, 735, 737, 739, 740/1, 746/3, 746/2 i 746/4 Obręb 0002 Grzybowa Góra, położonych w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne.

  Jednocześnie zawiadamia się, że stosownie do zapisu art. 53 ust.4 pkt.6, pkt.8 i pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. jak na wstępie, Starosta Skarżyski uzgodnił projekt przedmiotowej decyzji postanowieniem Znak: GG-II.6124.2.54.2019 z dnia 17.07.2019r.
  Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Skarżysku - Kamiennej i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, nie zajęli stanowiska w terminie 14 i 21 dni od dnia wystąpienia o uzgodnienie. Zgodnie z treścią art.53 ust.5 i ust.5c powołanej wyżej ustawy dnia 27 marca 2003r. nie wyrażenie stanowiska w terminach jw uznaje się za uzgodnienie decyzji.
  W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (22.08.2019r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
  Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
  Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
  Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 ,wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
  W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


  Wójt Gminy

  (-) Jacek Bryzik


  Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
  ogłoszeń Urzędu Gminy: 08.08.2019r.


  Data wprowadzenia: 2019-08-08 0831
  Data upublicznienia: 2019-08-08
  Art. czytany: 63 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne