A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 16/2020
» Informacja o przebiegu wykonania budżetu za IV kwartał 2019 r.
» Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca
» Zarządzenie Nr 15/2020
» Zarządzenie Nr 14/2020
 • Ogłoszenia
 • OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne Wójt Gminy Skarżysko Kościelne działając na podstawie uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXXIII/209/2017 z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku Kościelnym oraz art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza: I. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku Kościelnym, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Obrębu 0012 Skarżysko Kościelne, jako działka nr 3859/3 o pow. 0,2259 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 109 000,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wynosi: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Uwaga: Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. II. Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr KI1R/00031369/2. III. Działka położona w obrębie 0012 Skarżysko Kościelne, zlokalizowana przy ulicy Południowej. Dostęp do nieruchomości układem dróg dojazdowych o powierzchni asfaltowej. Teren pokryty dziko rosnąco roślinnością trawiastą, samosiewną. Nieruchomość niezabudowana. IV. W chwili obecnej brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne działka położona jest na terenie oznaczonym jako „MN” tj. „Obszary zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej” V. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód rozporządzania nią. VI. Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne przy ulicy Kościelnej 2a, sala konferencyjna, pok. 106, I piętro. VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wpłacenie wadium w odpowiedniej wysokości określonej w pkt I niniejszego ogłoszenia na konto Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym Nr 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003, Bank Spółdzielczy Wąchock o/Skarżysko Kościelne. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 22.11.2018 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym (ostateczny termin wpływu: 22.11.2018 r.). 2. Złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 3. Udział w postępowaniu przetargowym osób fizycznych wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L 119 z 4.5.2016 str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 4. Okazanie dowodu tożsamości. 5. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 7. W przypadku uczestniczenia w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. VIII. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. IX. Wpłacone wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu. Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg przegrał, zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonej kancelarii notarialnej w określonym dniu i godzinie , Wójt Gminy Skarżysko Kościelne odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży. X. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości. XI. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. XII. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a, pok. nr 116, I piętro, tel. 041 271 44 66 w. 14.
  /-/ Wójt Gminy inż. Zdzisław Woźniak


  Data wprowadzenia: 2018-10-15 0842
  Data upublicznienia: 2018-10-15
  Art. czytany: 593 razy

  » Ogłoszenie o przetargu - rozmiar: 1034751 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Zuba
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2019


  Grzybowa Góra - 933

  Kierz Niedźwiedzi - 757

  Lipowe Pole Plebańskie - 425

  Lipowe Pole Skarbowe - 274

  Majków - 901

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2258

  Świerczek - 263  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne