A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający na rok 2020
» Zarządzenie Nr 170/2019
» Zarządzenie Nr 169/2019
» Zarządzenie Nr 168/2019
» Zarządzenie Nr 167/2019
UCHWAŁA NR XLIX/ 284/10 - w sprawie zasad podnajmowania lokali socjalnych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.

Z dnia: z dnia 28 września 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 4 ust.2 i art.21 ust.1 pkt.2 oraz ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zmianami )


RADA GMINY
uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się zasady podnajmowania lokali, które Gmina Skarżysko Kościelne wynajmuje od innych właścicieli z przeznaczeniem na lokale socjalne, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Uzasadnienie


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zmianami ), obowiązek zapewnienia lokali socjalnych, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, ciąży na właściwej gminie.
Gmina Skarżysko Kościelne nie posiada mieszkaniowego zasobu gminy, z którego mogłaby wydzielić część lokali, przeznaczając je na wynajem jako lokale socjalne.
W celu wykonania swojego obowiązku ustawowego, Gmina może wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, którym przysługuje uprawnienie do otrzymania takiego lokalu.
Do chwili obecnej umowa podnajmu lokalu socjalnego ( wynajętego przez Gminę Skarżysko Kościelne od osoby fizycznej ) została zawarta z jedną rodziną, legitymującą się orzeczeniem sądu o przysługującym jej uprawnieniu do lokalu socjalnego ( dwie następne rodziny z orzeczeniami sądu oczekują na zawarcie podobnych umów oraz kolejne dwie rodziny o niskich dochodach złożyły wnioski o przydział lokalu socjalnego ).
W związku z powyższym, zachodzi konieczność szczegółowego uregulowania spraw z zakresu podnajmowania lokali socjalnych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.Data wprowadzenia: 2011-04-12 1213
Data upublicznienia: 2011-04-12
Art. czytany: 632 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2018


Grzybowa Góra - 953

Kierz Niedźwiedzi - 766

Lipowe Pole Plebańskie - 431

Lipowe Pole Skarbowe - 276

Majków - 922

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2291

Świerczek - 273Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne