A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający na rok 2020
» Zarządzenie Nr 170/2019
» Zarządzenie Nr 169/2019
» Zarządzenie Nr 168/2019
» Zarządzenie Nr 167/2019
U C H W A Ł A Nr III/11/06 - w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2007.

Z dnia: z dnia 29 grudnia 2006r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.: z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr.80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457,Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 ) oraz art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jedn. z 2002r. Dz.U.Nr 147 poz. 1231 z późn. zm., Nr 167 poz. 1372, Nr 128 poz. 1401 z 2003 r. Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143, z 2004 r. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 23 poz. 185, Nr 132 poz. 1110, Nr 155 poz. 1298, Nr 179 poz.1485 z 2006r.Nr 170, poz.1217, Nr 171 poz.1225 ) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U.Nr 179 poz. 1485 ze zmianami: z 2006r Nr 66 poz.469, Nr120 poz.826);


R A D A G M I N Y u c h w a l a co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2007 w Gminie Skarżysko Kościelne, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Uchwala się plan finansowo – rzeczowy na rok 2007 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Data wprowadzenia: 2011-03-28 1325
Data upublicznienia: 2011-03-28
Art. czytany: 678 razy

» załącznik nr 1 - rozmiar: 38912 bajtów
Typ pliku: application/msword
» załącznik nr 2 - rozmiar: 48128 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2018


Grzybowa Góra - 953

Kierz Niedźwiedzi - 766

Lipowe Pole Plebańskie - 431

Lipowe Pole Skarbowe - 276

Majków - 922

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2291

Świerczek - 273Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne