A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 • Zamówienia publiczne
 • 2017
 • Zamówienia poniżej kwoty 30000 euro
 • Zapytanie ofertowe - wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

  wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, która doprowadzi do zgodności obecnego stanu w ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym

  Skarżysko Kościelne, dnia 20.11.2017 r. In.VI.6833.3.1.2017 Zaproszenie do złożenia oferty Gmina Skarżysko Kościelne na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalania przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne. I. ZAMAWIAJĄCY 1) Gmina Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne. NIP: 663-133-84-09 Telefon: (41) 2714-466 Fax: 2714-481 e-mail: koscielne@skarzysko.com.pl http: www.ugskarzysko.bip.doc.pl 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt I 1). II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1). Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, która doprowadzi do zgodności obecnego stanu w ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym wskazanym w księdze wieczystej. Dotyczy to nieruchomości położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne jako działki numer 3730/1, 3730/2, 3859/3 i 3859/5. Celem zlecanego opracowania jest wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków i ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych. III. WYMOGI FORMALNE 1). Zamówienie poniżej 30 000 euro w formie zapytania ofertowego. 2). Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3). Termin składania ofert w postępowaniu: 04.12.2017r., do godz. 12:00. 4). Forma składania ofert: pisemna- drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne (pok. 102 - sekretariat). Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia - w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie, opatrzoną pieczątką wykonawcy z adnotacją: Oferta dotycząca sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i doprowadzenia do zgodności stanu obecnego ze stanem prawnym wskazanym w księgach wieczystych nieruchomości położonych w obrębie Skarżysko Kościelne - nie otwierać przed 04.12.2017r., godz. 12:30 5). Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 6). Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 04.12.2017r. godzina 12:30, Urząd Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, pok. 106. Załącznik do zaproszenia: - formularz ofertowy (załącznik nr 1), - projekt umowy (załącznik nr 2). podpis na oryginale z up. Wójta SEKRETARZ GMINY /-/ Monika Mączyńska

  Data wprowadzenia: 2017-11-20 1456
  Data upublicznienia: 2017-11-20
  Art. czytany: 530 razy

  » Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt umowy - Załącznik nr 2 - rozmiar: 44544 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Protokół z otwarcia ofert - rozmiar: 312733 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o wyborze oferty - rozmiar: 403653 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne