A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 • Zamówienia publiczne
 • 2017
 • Zamówienia poniżej kwoty 30000 euro
 • Zapytanie ofertowe - wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i sporządzenie dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości

  Wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i sporządzenie dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości

  Zaproszenie do złożenia oferty Gmina Skarżysko Kościelne na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.20104r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalania przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne. I. ZAMAWIAJĄCY 1) Gmina Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne. NIP: 663-133-84-09 Telefon: (41) 2714-466 Fax: 2714-481 e-mail: koscielne@skarzysko.com.pl http: www.ugskarzysko.bip.doc.pl 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt I 1). II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1). Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i sporządzenie dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miejscowości Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne jako działka numer 3665/1 z nieruchomościami sąsiednimi, oznaczonymi numerami działek: 3664/1 i 3666/1 - cała granica po stronie wschodniej i cała granica po stronie zachodniej. Działki stanowią własność osób fizycznych a z ich położeniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelny, pok. 118. Opracowana dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości zostanie wykorzystana do postępowania administracyjnego o rozgraniczenie nieruchomości, działka nr 3665/1. W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności: - analiza stanu prawnego nieruchomości, - wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie, - sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji. III. WYMOGI FORMALNE I PROCEDURA 1). Procedura otwarta, zamówienie poniżej 30 000 euro -zapytanie ofertowe. 2). Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3). Termin składania ofert w postępowaniu: 05.09.2017r., godzina 12:00. 4). Forma składania ofert: pisemna- drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne (pok. 102 - sekretariat). Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia - w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie, opatrzoną pieczątką wykonawcy z adnotacją: Oferta dotycząca przeprowadzenia czynności ustalania przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Skarżysko Kościelne - nie otwierać przed 05.09.2017r., godz. 12:30 5). Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 6). Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 05.09.2017r. godzina 13:00, Urząd Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, pok. 106. Załącznik do zaproszenia: - formularz ofertowy (załącznik nr 1), - projekt umowy (załącznik nr 2). Podpis na oryginale Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak

  Data wprowadzenia: 2017-08-23 1504
  Data upublicznienia: 2017-08-23
  Art. czytany: 437 razy

  » Formularz ofertowy Załącznik nr 1 - rozmiar: 277454 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Projekt umowy załącznik nr 2 - rozmiar: 503604 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zapytanie ofertowe - rozmiar: 526917 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - rozmiar: 215709 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne