A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok
» ZARZĄDZENIE NR 65/2018
» OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» ZARZĄDZENIE NR 64/2018
» ZARZĄDZENIE NR 63/2018
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE - wyłożeniu do wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

  Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016-2032

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE o wyłożeniu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016-2032 Działając zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu projektu dokumentu: Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016-2032 Z w/w projektem dokumentu jak i z pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne – w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skarżysko Kościelne oraz pod adresem www.skarzysko.com.pl Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami), uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni tj. od dnia 24 maja 2017 r. do dnia 14 czerwca 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Skarżysko Kościelne. Ponadto na podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Informuję o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016-2032 Uzasadnienie Zgodnie z art.48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) organ opracowujący projekt dokumentu, o których mowa w art. 46 pkt 2 w/w ustawy może po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy wystąpiono z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem znak NZ.9022.5.42.2017 z dnia 11 maja 2017 r. uznał, że dla w/w dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak WPN-II.410.56.2017.AN z dnia 26 kwietnia 2017 r. uznał, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko Kościelne”. Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016-2032 podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy. Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak

  Data wprowadzenia: 2017-05-24 1040
  Data upublicznienia: 2017-05-24
  Art. czytany: 326 razy

  » Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło - rozmiar: 2980414 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne