A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 143/2019
» Zarządzenie Nr 142/2019
» Zarządzenie Nr 141/2019
» Zarządzenie Nr 140/2019
» Zarządzenie Nr 139/2019
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE - postanowienie i zebranie dowodów

  Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra

  Skarżysko Kościelne 2017.05.22 In.I.6220.3.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 63 ust. 2, art.74 ust.3 w związku z 64 ust.1, art.71 ust.2 pkt.2 art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późniejszymi zmianami , oraz art. 10 §1 i art.49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w związku z wnioskiem Powiatu Skarżyskiego ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna (działającego przez pełnomocnika: Pana Dariusza Kucharczyka, Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA ul. Sucharskiego 353 97-500 Radomsko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km. 4+286 do km 7+517 o łącznej długości ok. 3231,00 mb”. - po zasięgnięciu opinii: co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej (opinia sanitarna znak SEV- 4470/3/17 z dnia 23.02.2017r.o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko) 2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (opinia znak: WOO-II.4240.37.2017.MGN.3 z dnia 26.04.2017r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko) - postanowieniem z dnia 19.05.2017r. Zn: In.I.6220.3.2017 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów Obrębu Nr 0002 Grzybowa Góra numerami: 438, 14, 664/1, 508, 509 i 507, położonych w miejscowości Grzybowa Góra, oraz Obrębu Nr 0012 Skarżysko Kościelne, na działkach nr ew. 1974, 3502 i 1970/1 położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne – gmina Skarżysko Kościelne powiat skarżyski. Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (05.06.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Na postanowienie Stronom nie przysługuje zażalenie. Jednocześnie zawiadamia się Strony, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania – na wniosek Powiatu Skarżyskiego - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak na wstępie. Zawiadamia się również, że przedłuża się do dnia 14.06.2017r. termin rozpatrzenia wniosku i zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedłużenie terminu jw. spowodowane zostało uzyskaniem - w myśl art.64 ust.1 powołanej na wstępie ustawy z dnia 3.10.2008r - wymaganych opinii do dnia 26.04.2017r. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak Miejsce wywieszenia obwieszczenia: siedziba Urzędu Gminy Termin wywieszenia obwieszczenia: tj od dnia 22.05.2017r. do dnia 05.06.2017r

  Data wprowadzenia: 2017-05-22 1553
  Data upublicznienia: 2017-05-22
  Art. czytany: 825 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne