A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 143/2019
» Zarządzenie Nr 142/2019
» Zarządzenie Nr 141/2019
» Zarządzenie Nr 140/2019
» Zarządzenie Nr 139/2019
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenie - zmiana decyzji lokalizacyjnej ul. Słoneczna

  Zmiana decyzji o rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna

  Skarżysko Kościelne 2017.05.04. In.I.6730.23.2014 OBWIESZCZENIE Na podstawie art.155 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.778 z póżn.zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 2017.05.04 na wniosek z dnia 11.04.2017r. Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne, została wydana decyzja Zn: In.I.6730.23.2014 o zmianie decyzji Nr 6/2014 Zn: In.I.6730.23.2014 z dnia 11.07.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna”. Zmiana jw. dotyczy oznaczenia numeracji działek, położonych poza istniejącym pasem drogowym a przewidzianych dla potrzeb poszerzenia pasa drogowego, w ramach realizacji rozbudowy drogi gminnej – ul. Słonecznej i wynika z dokonanych podziałów działek, zatwierdzonych decyzjami Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, Zn: GN.6831.7.2015 z dnia 15.12.2016r., GN.6831.2.2016 z dnia 15.12.2016r., GN.6831.4.2015 z dnia 20.12.2016r., i GN.6831.3.2015 z dnia 14.02.2017r. Oznaczenie terenu inwestycji, w decyzji z dnia 11.07.2014r. jako działki o nr ewidencji gruntowej: 14 (droga), 268, 269, 270, 271, 272, 273/1, 274/6, 274/8, 275, 276/1, 277/1, 278/1, 279, 280,. 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 293/2, 294, 295, 296, 297, 430 (droga) i 438 (droga) – Obręb 2 Grzybowa Góra, po zmianie decyzją z dnia 04.05.2017r. przyjmuje brzmienie: 14 (droga), 268/1, 269/1, 270/1, 271/1, 272/1, 273/3, 274/10, 274/12, 274/16, 275/1, 276/3, 277/4, 278/3, 279/1, 280/1, 282/1, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1, 288/1, 289/3, 290/1, 291/1, 293/3, 294/1, 295/1, 296/1, 297/1, 430 (droga) i 438 (droga) – Obręb 2 Grzybowa Góra”. Pozostałe warunki zawarte w treści decyzji jw. z dnia 11.07.2014r., w tym - położenie, wielkość terenu, oraz przebieg linii rozgraniczających terenu inwestycji pozostają bez zmian. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (18.05.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 49 Kpa, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 –15 30 . Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.). Z up. Wójta Gminy (-) Monika Mączyńska Sekretarz Gminy Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy:04.05.2017r.

  Data wprowadzenia: 2017-05-04 1449
  Data upublicznienia: 2017-05-04
  Art. czytany: 920 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne