A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Podatki i opłaty » Uchwały podatkowe obowiązujące w roku » 2009 » Opłata adiacencka
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
Ilość wiadomości z działu 'Opłata adiacencka': 1
W sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

UCHWAŁA Nr X/45/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 98a, ust. 1 i art. 146, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 64, poz. 456; Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 )

RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa – na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa świętokrzyskiego.


UZASADNIENIE

Art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami ) stanowi, iż jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, Wójt Gminy może ustalić w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu.
Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości.
Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne pod warunkiem, że w dniu tym obowiązywała uchwała Rady Gminy, określająca wysokość stawki procentowej tej opłaty.
Rada Gminy jest zobowiązana uchwalić konkretną stawkę procentową opłaty adiacenckiej, gdyż będzie ona podstawą prawną późniejszych decyzji o nałożeniu obowiązku ponoszenia tej opłaty lub też odstąpienia od nałożenia tego obowiązku w przypadkach, gdy ustalanie i pobieranie opłat będzie ekonomicznie nieopłacalne.
Obowiązek ten został szczegółowo wyjaśniony w wyroku NSA w Warszawie z dnia 14 stycznia 2003 r., I SA 2293/02, LEX nr 126802. Z treści tego wyroku wynika, że – z uwagi na obowiązek wykonywania zadań publicznych – „jednostki samorządu terytorialnego nie mogą dowolnie dysponować przydzielonymi im dochodami, a w szczególności rezygnować z przydzielonych im w drodze ustawy źródeł dochodu, ponieważ w ten sposób i to bez uzasadnionej przyczyny, zmniejszają swoje potencjalne możliwości realizacji postawionych przed nimi zadań”.
Z uwagi na powyższe, uchwalono jak w sentencji.


Data wprowadzenia: 2009-01-27 1132
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2907 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek od środków transportowych
Opłata od posiadania psów
Opłata targowa
Opłata za zajęcie pasa drogowego
Opłata adiacencka
Ostat. 10 wiadomości:

» W sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne