A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Podatki i opłaty » Uchwały podatkowe obowiązujące w roku » 2009 » Opłata za zajęcie pasa drogowego
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 175/2018
» Interpelacja Radnej Ewy Kępa z dnia 03 stycznia 2020 r.
» OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uwaga! Zagrożenie ASF!
» Interpelacja Radnej Brygidy Lesiak z dnia 30 grudnia 2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'Opłata za zajęcie pasa drogowego': 1
W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

U C H W A Ł A Nr XII/50/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 ) oraz art.40, ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007r Dz. U. Nr 19 poz.115 z późn. zm: Nr 23, poz.126)

RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

§ 1 Ustala się następujące stawki opłat za 1m2 zajętego pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg:

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

a/ za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej:
- do 50% szerokości jezdni - 2,50zł/dzień
- powyżej 50% szr9okości jezdni - 4,00zł/dzień

b/ za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej:
- do 50%szerokości jezdni - 1,50zł/dzień
- powyżej 50% szerokości jezdni - 2,00zł/dzień

c/ za zajęcie innego elementu pasa drogowego:
- za zajęcie chodnika (utwardzonego) – 0,50zł/dzień
- za zajęcie chodnika gruntowego lub pobocza drogowego – 0,40zł/dzień

2. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (stawka za 1m2 rzutu poziomego urządzenia):

a) poza obszarem zabudowanym - 8,00 zł/rok
b) w obszarze zabudowanym - 16,00 zł/rok
c) na obiektach inżynierskich - 100,00 zł/rok
d) przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt.2 lit. a, b, c,
e) roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym,
f) za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

3. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych (stawka za 1m2 rzutu poziomego obiektu):
a/ poza obszarem zabudowanym - 0,10zł/dzień
b/ w obszarze zabudowanym - 0,20zł/dzień

4. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym reklam – stawka za 1m2 powierzchni reklamy – 0,15 zł/ dzień.
5. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
6. Ustala się zerowa stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym reklamy ( tablicy informacyjnej) zawierającej informację o gminie, powiecie lub województwie w postaci planów, tablic, plansz itp.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego


Data wprowadzenia: 2009-01-27 1159
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2844 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek od środków transportowych
Opłata od posiadania psów
Opłata targowa
Opłata za zajęcie pasa drogowego
Opłata adiacencka
Ostat. 10 wiadomości:

» W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne