A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Podatki i opłaty » Uchwały podatkowe obowiązujące w roku » 2009 » Podatek od środków transportowych
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ważne informacje na temat wyborów
» Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
» Tablice ogłoszeniowe - art. 114
» Informacja o sposobie głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
» Zgłoszenia na członka Obwodowej Komisji Wyborczej
Ilość wiadomości z działu 'Podatek od środków transportowych': 2
W sprawie zmian do Uchwały Nr XXII/105/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz wpro

UCHWAŁA NR XXIII/ 118/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 20 listopada 2008 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806 , Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 )

RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXII/105/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień tego podatku, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 pkt. 3 litera a) otrzymuje nowe brzmienie:
„ a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1 188 zł „

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 r.


Data wprowadzenia: 2009-01-27 1122
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2275 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień tego podatku

UCHWAŁA NR XXII/ 105/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 23 października 2008

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806 , Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 )

RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy:

1. Od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 633 zł,
b) powyżej 5,5,ton do 9 ton włącznie – 994 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton –
1 334 zł.

2. Od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Liczba osi Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4 5
12 13 2 1987 2170
13 14 2 2039 2197
14 15 2 2065 2223
15 2 2092 2249
12 17 3 1987 2170
17 19 3 2039 2197
19 21 3 2065 2223
21 23 3 2092 2249
23 25 3 2118 2275
25 3 2144 2302
12 25 4 i więcej 2092 2328
25 27 4 i więcej 2170 2459
27 29 4 i więcej 2197 2502
29 31 4 i więcej 2249 2564
31 4 i więcej 2249 2616

3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1 188 zł,
b) powyżej 5,5,ton do 9 ton włącznie – 1 303 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 463 zł.

4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Liczba osi Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
12 18 2 1704 1725
18 25 2 1783 1929
25 31 2 1835 1940
31 2 1888 1967
12 40 3 1995 2080
40 3 2275 2583
12 40 4 i więcej 2016 2080
40 4 i więcej 2354 2583

5. Od przyczep lub naczep o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatku wynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku w złotych
Od 7 ton i poniżej 12 ton 1 026

6. Od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach) Liczba osi Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
12 18 1 1092 1118
18 25 1 1171 1197
25 1 1250 1276
12 28 2 1197 1223
28 33 2 1276 1302
33 38 2 1281 1313
38 2 1730 1940
12 38 3 i więcej 1302 1344
38 3 i więcej 1783 1993

7. Od autobusów o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia stawki podatku wynoszą :

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1 172 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1 734 zł.

§ 2

Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 3

Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe będące w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych i stanowiące ich własność z wyjątkiem zawartych w art. 8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4

Traci moc Uchwała NR X/41/2007 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 listopada 2007 r w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień tego podatku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 r


Data wprowadzenia: 2009-01-27 1116
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2458 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek od środków transportowych
Opłata od posiadania psów
Opłata targowa
Opłata za zajęcie pasa drogowego
Opłata adiacencka
Ostat. 10 wiadomości:

» W sprawie zmian do Uchwały Nr XXII/105/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz wpro
» W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień tego podatku
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne