A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Podatki i opłaty » Uchwały podatkowe obowiązujące w roku » 2009 » Podatek rolny
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» Projekt nr 2
» Projekt nr 1
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 09 grudnia 2019 r.
» Obwieszczenie - zebrane dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ilość wiadomości z działu 'Podatek rolny': 2
W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXII/114/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 30 października 2008r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 175, poz.1457, Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327 , Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) i art. 6 ust.3 z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, ze zm. z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 249, poz.1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz.730)

RADA GMINY uchwala co następuje:
§ 1
Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. (M. P. Nr 81 poz. 717) z kwoty 55,80 zł za l q do kwoty 50,00 zł za l q , która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2009 rok na obszarze gminy.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i ma zastosowanie do podatku rolnego na 2009 r.


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17.10 .2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. Nr 81 poz. 717)ustalono średnią cenę skupu żyta , która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2009 r.
Komisje Rady Gminy zaproponowały obniżenie stawki z kwoty 55,80 zł do kwoty 50,00 zł za 1 q. Dlatego też przedkładam uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.
Mimo obniżenia stawki nastąpi wzrost dochodów z podatku rolnego w stosunku do roku 2008 r. o około 7 000 zł.


Data wprowadzenia: 2009-01-27 1052
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2123 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
W sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

UCHWAŁA Nr X/43/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747)
RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego
dalej „zwolnieniem”.

§ 2.

1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika.
2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie (w szczególności numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy) oraz określić zamierzony okres zwolnienia (1-3 lata).

§ 3.

1. Warunki zwolnienia są następujące:
1) zaprzestanie uprawy roślin;
2) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;
3) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;
4) utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

§ 4.

1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta Gminy.
2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w pkt. 1.
3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Data wprowadzenia: 2009-01-27 1050
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2105 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek od środków transportowych
Opłata od posiadania psów
Opłata targowa
Opłata za zajęcie pasa drogowego
Opłata adiacencka
Ostat. 10 wiadomości:

» W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
» W sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne