A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Podatki i opłaty » Uchwały podatkowe obowiązujące w roku » 2009 » Podatek od nieruchomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ważne informacje na temat wyborów
» Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
» Tablice ogłoszeniowe - art. 114
» Informacja o sposobie głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
» Zgłoszenia na członka Obwodowej Komisji Wyborczej
Ilość wiadomości z działu 'Podatek od nieruchomości': 3
W sprawie zmian do Uchwały Nr XXII/103/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIII/117/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 20 listopada 2008r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806 , Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 )

RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXII/103/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 pkt. 2 litera b) otrzymuje nowe brzmienie:

„ b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 16,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej „

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 r.


Data wprowadzenia: 2009-01-27 1045
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2524 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
W sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Skarżysko Kościelne

Uchwała Nr XXII/104/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806 , Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art.7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. budowle lub budynki i ich części oraz grunty stanowiące własność gminy będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
2. budynki i ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby ochotniczych straży pożarnych,
3. budynki i ich części oraz grunty zajęte przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
4. budynki gospodarcze lub ich części należące do osób fizycznych położone na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych,
5. budynki lub ich części i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu organizacji pozarządowych, społecznych, w tym stowarzyszeń, zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej.

§ 2

Traci moc uchwała Nr X/40/2007 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Skarżysko Kościelne.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 r.


Data wprowadzenia: 2009-01-27 1041
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2445 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
» W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009-01-27 1039
UCHWAŁA NR XXII/103/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 23 października 2008r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz...
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek od środków transportowych
Opłata od posiadania psów
Opłata targowa
Opłata za zajęcie pasa drogowego
Opłata adiacencka
Ostat. 10 wiadomości:

» W sprawie zmian do Uchwały Nr XXII/103/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
» W sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Skarżysko Kościelne
» W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne