OBWIESZCZENIE - o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2014-01-30 1524
Art. czytany: 1404 razy

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2014.01.30.
In.I.6730.26.2013
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art..10 § 1i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r.poz.647 z późn.zm.)
WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia,

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek z dnia 12.11.2013r. (data wpływu: 22.11.2013r.), uzupełniony pismami z dnia 10.12.2013r. (daty wpływu: 13.12.2013r. i 17.12.2013r.)
- Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce, działającego przez Pełnomocnika:
Bogusław Kras ul. Duala 11 38-200 Jasło,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
„Budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DA/400 PN 6,3 MPa MOP 6,0 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap VI zlokalizowany w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne”.
Planowana inwestycja jest przewidywana do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 158/1200. 159/1202, 159/1201, 161/1200, 162/1202, 831/3, 830/3, 829/3, 828/3, 828/1, 829/1, 829/2, 828/2, 827/2, 677/2, 760, 761, 762, 763, 764 i 765 – Obręb 1 Majków, położonych w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne.

W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (13.02.2014r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji..
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 ,wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jednocześnie, na podstawie art.36 w związku z art.35 § 5 Kpa. zawiadamia się, że przedłuża się do dnia 20.02.2014r. termin zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jw .
Przedłużenie terminu, o którym mowa wynika z uzupełnienia wniosku przez Inwestora.


Wójt Gminy

(-Zdzisław Woźniak


Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy:30.01.2014r.