Projekt nr 6a

2012-03-19 1434
Art. czytany: 1188 razy

w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.


Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 17, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (t. j. z 2009r Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zmianami )


RADA GMINY uchwala co następuje:


§ 1

Nie wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na 2013 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie


Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009r o funduszu sołeckim Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę (bądź nie wraża zgody) na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Środki funduszu przeznacza się na realizacje przedsięwzięć, zgłaszanych wnioskami przez sołectwa, wynikających z zadań własnych gminy i służących poprawie warunków życia mieszkańców. Zgodnie z przepisami tej ustawy w 2012r. Rada Gminy podejmuje uchwałę do dnia 30 marca 2012r.