UCHWAŁA NR XVIII/88/08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

2008-07-03 0806
Art. czytany: 1196 razy

27 czerwiec 2008r

w sprawie: określenia zasad zawierania kolejnych umów na wydzierżawienie lub wynajem nieruchomości.

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218 ),


RADA GMINY uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwała określa zasady wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2

Wójt Gminy wykonuje, bez zgody Rady Gminy, czynności prawne związane z zawarciem kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, następujących po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości w przypadku:

1. nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego, nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne;
2. nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - pod cele publiczne.

§ 3

Zasady dotyczące wydzierżawiania nieruchomości, stosuje się odpowiednio do czynności dotyczących wynajmowania nieruchomości.

§ 4

Umowy, o których mowa w § 2 i § 3 niniejszej uchwały, mogą być zawarte na czas oznaczony do 3 lat.§ 5

Szczegółowe zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomościami, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. w Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ).

§ 6

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.