OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-07-20 0919
Art. czytany: 251 razy

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2018.07.20.
In.I.6730.18.2018


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1073 z póżn.zm.) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,


że w dniu 2018.07.20, na wniosek Inwestora:
Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne
- została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
„Rozbudowa linii napowietrznej nN z doświetleniem dwóch odcinków drogi gminnej przy ulicy Pleśniówka w miejscowości Majków w gminie Skarżysko Kościelne, na działce o nr ewidencji gruntowej 779”.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji w pasie drogowym drogi gminnej, o nr ewidencji gruntowej 779 Obręb Nr 0001 Majków, gmina Skarżysko Kościelne.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (03.08.2018r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 .
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2, art. 129 § 1 i § 2 K.p.a.).
Zgodnie z art. 53 ust.6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak
Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
Ogłoszeń Urzędu Gminy:20.07.2018r.