Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - Budowa sieci elektroenergetycznej podziemnej SN

2018-07-06 1051
Art. czytany: 227 razy

Budowa sieci elektroenergetycznej podziemnej SN

Skarżysko Kościelne 2018.07.06. In.I.6730.22.2018 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn.zm.), art.10 §1, art.49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 21.06.2018r. na wniosek z dnia 19.06.2018r. (data wpływu: 21.06.2018r.), uzupełniony pismem z dnia 05.07.2018r. (data wpływu: 05.07.2018r.) - Inwestora: P.K.P. Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa działającego przez Pełnomocnika: Romuald Osiak PP Enspro Łyski 1A 16-070 Choroszcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej podziemnej SN, na działkach o nr ewidencji gruntowej: 118/376, 118/377 i 118/379 w miejscowości Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne”. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (20.07.2018r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa. Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 06.07.2018r.