Projekt nr 1

2018-04-10 1400
Art. czytany: 384 razy

z dnia 17 kwietnia 2018r

w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077)


RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

§1
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r. pod nazwą:
„Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r. pod nazwą:
„Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r. pod nazwą:
„Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§6
Paragraf 12 Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018 r. do kwoty 100 000,00 zł
- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100 000,00 zł.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przygotowała: D. Barwicka

UZASADNIENIE
W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.
Planowane dochody wynoszą 23 922 240,48 zł, w tym:
- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 5 000,00 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 5 000,00 zł.
Zmiana planu dochodów dotyczy:
W dziale 855 – Rodzina,
rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonuje się zwiększenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, zwroty otrzymanych kwot od osób z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2.
Planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą
26 049 240,48 zł.
- uchwałą zmieniającą budżet zwiększono wydatki ogółem o kwotę 5 000,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1 381,00 zł, zaś wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6 381,00 zł.
Zmiana planu wydatków dotyczy:
W dziale 600 – Transport i łączność,
rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę
5 000,00 zł,
rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę
5 000,00 zł,
na zadanie:
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Racławicka - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I , zwiększenie wydatków o 5 000,00 zł, zmiana łącznych nakładów i źródeł finansowania.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków i ustala się wydatek majątkowy na zadanie –Wkład własny do realizacji zadania ze środków Funduszu Sprawiedliwości na nabycie w 2018 roku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa,
rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł, na sfinansowanie wyjazdów na wycieczkę członkom OSP.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
W dziale 852 – Pomoc społeczna,
rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
W dziale 855 – Rodzina,
rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonuje się zwiększenia wydatków o 5 000,00 zł jako zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł.
W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku”, w części wydatki majątkowe:
- w zadaniu nr 8 – Przebudowa drogi gminnej ul. Racławicka- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I , zmienia się kwotę łącznych nakładów i kwoty wydatków oraz kwota w źródłach finansowania.
W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” zmienia się:
- w zadaniu nr 8, nazwę zadania na - Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: 'Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi- Etap I '
i dodaje się zadanie :
Zadanie Nr 20 - Wkład własny do realizacji zadania ze środków Funduszu Sprawiedliwości na nabycie w 2018 roku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa
W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.,” dokonuje się zmian dochodów i wydatków i ustala się ich wysokość zgodnie z niniejszym załącznikiem.