Projekt nr 3

2018-04-10 1355
Art. czytany: 339 razy

z dnia 17 kwietnia 2018r

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875, z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) w związku § 10 pkt. 2 uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok wraz z jej zmianami.


RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Skarżysko Kościelne zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy (wydatki majątkowe ).

§ 2

1. Środki kredytu zostaną uruchomione w 2018 r.
2. Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z dochodów własnych gminy.
3. Całkowita spłata kredytu nastąpi do 2030 roku.
4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przygotowała: D. BarwickaUzasadnienie

Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, wynikające z realizacji zaplanowanych wydatków majątkowych wymaga zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).
Z uwagi na powyższe przedkładam Wysokiej Radzie do podjęcia Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.