OBWIESZCZENIE

2018-01-09 1209
Art. czytany: 421 razy

OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2018.01.09.
In.I.6730.47.2017OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1073 z póżn.zm.) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1257)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,


że w dniu 2018.01.09, na wniosek Inwestora:
Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne - została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:

„Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym wraz z infrastrukturą techniczną, placem zabaw, parkingiem i drogą dojazdową na działce o nr ewidencji gruntowej 3276/5 – Obręb Nr 0012 Skarżysko Kościelne, położonej przy ulicy Kościelnej w miejscowości Skarżysko Kościelne”.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (23.01.2018r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.).
Zgodnie z art. 53 ust.6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
w/z Wójta Gminy
(-) Monika Mączyńska
Sekretarz Gminy