P R O T O K Ó Ł Nr 9/2017

2018-01-08 1536
Art. czytany: 385 razy

z posiedzenia XXXIV (trzydziestej czwartej) Sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelne odbytego

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przywitanie zaproszonych gości.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
7. Wystąpienie zaproszonych gości.
8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

9. Zmiany budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.

10. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028.

11. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2018r.

12.Uchwalenie Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2018.

13. Ustalenia odpłatności za pobyt przebywania w schronisku dla osób bezdomnych.

14. Wyrażania zgody na zmianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne.

15. Zmiany do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2017.
16. Zmiany uchwały Nr XV/78/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie obrad sesji.