P R O T O K Ó Ł Nr 8/2017

2018-01-08 1534
Art. czytany: 377 razy

z posiedzenia XXXIII (trzydziestej trzeciej) Sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelne odbytego

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przywitanie zaproszonych gości.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
7. Wystąpienie zaproszonych gości.
8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
9. Informacje o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. złożonych przez radnych i osoby funkcyjne.
10.Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 Gminy Skarżysko Kościelne.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

11. Zmiany budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.

12. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028.

13. Zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2017.

14. Upoważnienia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do podjęcia działań w celu podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Aktywny e-Samorząd”.

15. Przyjęcie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

16. Przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Skarżysko Kościelne na lata 2018 – 2020.

17. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku Kościelnym.

18.Wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drodze powiatowej nr 0557T na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

19. Przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe dla obszaru gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2031.

20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zakończenie obrad sesji.