OBWIESZCZENIE

2017-11-21 1432
Art. czytany: 863 razy

Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym'


Skarżysko Kościelne 2017.11.21

In.I.6730.47.2017OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 i pkt. 8, w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017r. poz.1073), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)


WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w związku z prowadzonym postępowaniem - na wniosek: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne

- w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym wraz z infrastrukturą techniczną, placem zabaw, parkingiem i drogą dojazdową”,

- wystąpił w dniu 20.11.2017r. do Starosty Skarżyskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach i Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku -Kamiennej, o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia.

Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działce o nr ewidencji gruntowej 3276/5, Obręb Nr 0012 Skarżysko Kościelne, położonej przy ulicy Kościelnej w miejscowości Skarżysko Kościelne.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (05.12.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.w/z Wójta Gminy (-) Monika Mączyńska
Sekretarz GminyData wywieszenia obwieszczenia w BIP i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy – 21.11.2017r.