Obwieszczenie o zebraniu dowodów oświetlenie ul. Olszynki

2017-11-15 1402
Art. czytany: 670 razy

Linia napowietrzna oświetlenia ul. Olszynki

Skarżysko Kościelne 2017.11.15. In.I.6730.42.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2, art. 53, ust. 4 pkt.6, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. .U. z 2017r .poz.1073) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2017r. poz.1257) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek: - Inwestora: Gmina Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia przy ulicy Olszynki w Skarżysku Kościelnym” Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej 1975 (droga gminna) i 821 - Obręb Nr 0012 Skarżysko Kościelne, położonej w miejscowości Skarżysko Kościelne gmina Skarżysko Kościelne. W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (29.11.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 ,wnieść ewentualne uwagi i wnioski. W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w/z Wójta Gminy Monika Mączyńska Sekretarz Gminy Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy: 15.11.2017r.