Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji środowiskowej

2017-06-16 1434
Art. czytany: 743 razy

Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra

Skarżysko Kościelne 2017.06.16. In.I.6220.3.2017 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 85 ust.3, związku z art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1353 z późn.zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE Podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Powiatu Skarżyskiego ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna (działającego przez pełnomocnika: Pana Dariusza Kucharczyk – Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA ul. Sucharskiego 353 97-500 Radomsko) - wydał w dniu 13.06.2017r. decyzję Zn: In.I.6220.3.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km. 4+286 do km 7+517 o łącznej długości ok. 3231,00 mb”. Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać się w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 I piętro, w godz. 7 30 – 15 30 . . Inwestorem przedsięwzięcia jw. jest Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna. Z up. Wójta Gminy (-) Monika Mączyńska Sekretarz Gminy Data zamieszczenia obwieszczenia w BIP i na tablicy ogłszeń w siedzibie Urzędu Gminy – 16.06.2017r.