OBWIESZCZENIE

2017-04-19 1424
Art. czytany: 764 razy

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2017.04.19.
In.I.6730.15.2017OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778
z późn.zm.), art.10 §1, art.49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm.)


WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,


że w dniu 18.04.2017r. na wniosek z dnia 18.04.2017r. (data wpływu: 18.04.2017r.)
- Inwestora: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26—115 Skarżysko Kościelne
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa linii napowietrznej nN z doświetleniem odcinka ulicy Polnej w Skarżysku Kościelnym”.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działce o nr ewidencji gruntowej 1976/105 - Obręb Nr 0012 Skarżysko Kościelne, położonej w miejscowości Skarżysko Kościelne gmina Skarżysko Kościelne.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (03.05.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody
i materiały.
W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak
Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy 19.04.2017r.