NABÓR na wolne stanowisko urzednicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym - główna księgowa

2017-03-10 0835
Art. czytany: 1057 razy

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w księgowości
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
Ul. Kościelna 2a; 26-115 Skarżysko Kościelne

Nazwa stanowiska: główna księgowa
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Przewidywany termin zatrudnienia - 01 kwiecień 2017r.
Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę na czas nieokreślony
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe – studia ekonomiczne o specjalności rachunkowość, podatki lub finanse publiczne,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
4) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
1) co najmniej 3-letnie doświadczenie w księgowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego,
2) znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych, o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o pomocy społecznej,
3) znajomość regulacji prawnych z zakresu: administracji samorządowej i samorządu terytorialnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej
4) znajomość przepisów finansowo-księgowych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i postępowania egzekucyjnego,
5) umiejętność interpretacji i stosowania w/w przepisów, dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność.
6) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, programu Płatnik, programów finansowo-księgowych, programu Vulcan oraz Internetu i poczty elektronicznej,
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) organizacja i prowadzenie gospodarki finansowo - księgowej jednostki zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
2) wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi - sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych,
3) opracowywanie bilansów i zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego oraz dokonywanie ich analiz,
4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, a także finansową realizacją projektów unijnych realizowanych przez GOPS,
6) opracowanie projektu budżetu oraz bieżąca analiza realizacji budżetu,
7) naliczanie składek ZUS dla poszczególnych zasiłkobiorców GOPS,
8) obsługa programu PŁATNIK dla zasiłkobiorców GOPS,
9) obsługa księgowa projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
10) obsługa programu kadr, listy płac, prowadzenie spraw płacowych pracowników jednostki,
11) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki
12) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków oraz majątku niskocennego, naliczanie amortyzacji i archiwizacja dokumentów księgowych,
13) stała współpraca ze Skarbnikiem Gminy,
14) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika GOPS, nie ujętych
w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfikacji pracy.
5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy,
2) list motywacyjny, CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – podpisane czytelnie,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane czytelnie,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – podpisane czytelnie,
8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku – podpisane czytelnie.
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym w terminie do dnia 22 marca 2017 r do godziny 10.00
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko urzędnicze – GŁÓWNY KSIĘGOWY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym”.
Otrzymanych ofert nie zwracamy.
7. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Komisja kwalifikacyjna ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, która zostanie umieszczona na stronie BIP.
9. W trakcie naboru zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, w terminach ustalonych przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP.
11. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinno być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm. ) – podpisane czytelnie.
12. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
13. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę obowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.
14. Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił mniej niż 6%.
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
Agata Gula